JUNIOR SUITE

2 KHÁCH, 1 GIƯỜNG ĐÔI

Thiết bị phòng

SUPERIOR 

 

2 KHÁCH, 1 GIƯỜNG ĐÔI

Thiết bị phòng

SENIOR SUITE

2 KHÁCH, 1 GIƯỜNG ĐÔI

Thiết bị phòng

PHÒNG DELUXE 

2 KHÁCH, 1 GIƯỜNG ĐÔI

Thiết bị phòng

DELUXE TWIN-BED

2 KHÁCH, 2 GIƯỜNG ĐƠN 

Thiết bị phòng

JUNIOR SUITE

2 KHÁCH, 1 GIƯỜNG ĐÔI

Thiết bị phòng

SUPERIOR 

 

2 KHÁCH, 1 GIƯỜNG ĐÔI

Thiết bị phòng

SENIOR SUITE

2 KHÁCH, 1 GIƯỜNG ĐÔI

Thiết bị phòng

DELUXE 

2 KHÁCH, 1 GIƯỜNG ĐÔI

Thiết bị phòng

DELUXE TWIN-BED

2 KHÁCH, 2 GIƯỜNG ĐƠN 

Thiết bị phòng